The new issue of the All in for Kids newsletter: CLTS is now available online in English, Hmong, and Spanish. This issue provides important Children’s Long-Term Support (CLTS) Program information, including:

 • New CLTS supports and services available for children and families
 • The updated CLTS supports and services document for families
 • Information for families to attend the 2022 Circles of Life Conference
 • A request for parents to join the CLTS Council and information about the council
 • Spring family fun activities for everyone
 • Information about free COVID-19 vaccinations for everyone 5 years of age and older
 • Helpful resources for families

In addition to being available online, the newsletter will also be printed and mailed to families with a child currently enrolled or waiting to enroll in the CLTS Program.


La nueva edición del boletín All in for Kids (Todo por los niños): CLTS ya está disponible en línea en inglés, hmong y español. Esta edición ofrece información importante sobre el programa de Children’s Long-Term Support (Apoyo a largo plazo para niños) (CLTS), que incluye:

 • Nuevos apoyos y servicios de CLTS disponibles para los niños y las familias
 • El documento actualizado de apoyos y servicios de CLTS para las familias
 • Información para que las familias asistan a la Conferencia Circles of Life (Círculos de Vida) 2022
 • Una solicitud para que los padres se unan al Consejo de CLTS e información sobre el consejo
 • Actividades para la diversión familiar en primavera para todos
 • Información sobre la vacunación gratuita contra el COVID-19 para todas las personas de 5 años y más
 • Recursos útiles para las familias

Además de estar disponible en línea, el boletín también se imprimirá y se enviará por correo a las familias con un niño actualmente inscrito o a la espera de inscribirse en el programa de CLTS.


Tsab ntawv xov xwm tshiab ntawm All in for Kids (Tag Nrho Rau Me Nyuam): Tam sim no muaj CLTSsaum huab cua ua Lus Askiv, Lus Hmoob, thiab Lus Mev. Tsab xov xwm no yuav teev muaj cov ncauj lus tseem ceeb ntawm Children’s Long-Term Support Program (Txoj Kev Pab Txhawb Rau Me Nyuam Mus Ntev) (CLTS), nrog rau

 • Muaj CLTS cov txiaj ntsig pab txhawb thiab pab cuam rau cov me nyuam yaus thiab cov tsev neeg
 • Daim ntawv teev tshiab CLTS cov txiaj ntsig pab txhawb thiab pab cuam rau cov tsev neeg
 • Ncauj lus rau cov tsev neeg kom mus koom lub Koom Txoos Circles of Life (Txoj Kev Ua Neeg) hauv 2022
 • Kev thov cov niam txiv koom nrog CLTS Council (Thawj Kav Xwm Pab Tswv Yim) thiab cov ncauj lus txog pab thawj kav xwm pab tswv yim
 • Cov Kev Ua Lom Zem Rau Tsev Neeg Caij Ntuj Tshiab rau txhua tus
 • Cov ncauj lus qhia dawb txog cov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 rau txhua tus neeg muaj 5 xyoos thiab loj dua
 • Cov kev pab zoo rau cov tsev neeg

Ntxiv rau txoj kev muaj saum huab cua, puav leej luam tawm thiab xa tsab ntawv xov xwm rau cov tsev neeg uas tam sim no muaj ib tug me nyuam rau npe los sis tos kom rau tau npe nrog Txoj Kev Pab CLTS.